Meld u aan voor onze nieuwsbrief.


e-mail:
Aanmelden AfmeldenWaarom zij vóór stemmen

Han Entzinger

"Een 'ja' voor de grondwet is belangrijk voor een effectief en democratisch migratiebeleid in Europa. De lid-staten zijn gewoon te klein en te 'open' om
ieder op eigen houtje een migratiebeleid te voeren.

-- Han Entzinger, Hoogleraar migratie- en integratiestudies, Erasmus
Universiteit Rotterdam, lid van het comité van aanbeveling van Beter EuropaVincent Bijlo

De Oorlog

1. Vandaag precies 65 jaar geleden brak voor Nederland WOII uit. Er bestaat geen WAO voor wereldoorlogen.
2. Zou ik in het verzet hebben gezeten? Ja, natuurlijk! Ik zou Vrij Nederland hebben rondgebracht. Die krant was toen stukken beter dan nu.
3. Ik vind het zo'n raar idee dat het in de oorlog ook mooi weer kon zijn, en dat er verliefde mensen waar.
4. ,,Nee, Wesly'', hoorde ik een oma tegen haar kleinzoon zeggen, ,,in de hongerwinter waren er geen pizzakoeriers.''
5. Als ik geen spruitjes wilde eten, zei mijn moeder altijd: ,,In de hongerwinter hadden we niet eens spruitjes.'' Dan dacht ik: was ik toen maar kind geweest.
6. Diezelfde hongerwinter zorgde ervoor dat mijn moeder nooit iets weggooide. Uiterste verkoopdata werden met minstens vijf jaar opgerekt.
7. Regelmatig ontploften bij ons in de ijskast bekertjes vruchtenyoghurt.
8. Dan dacht vader dat het weer oorlog was.
9. Tot ver in de jaren zeventig hebben wij door de geallieerden afgeworpen regeringsbrood gegeten.
10. Het mag nooit meer gebeuren. Een federaal Europa, misschien is dat een goede garantie.
11. De nazi's zijn verslagen, nu de naties nog.
12. Ich bin ein European.
13. Ik stem 'ja', op 1 juni.

-- Vincent Bijlo, schrijver en cabaretier (bron: NRC Handelsblad, 10 mei 2005)Geert Mak

"Omdat Europa voort moet met het experiment om te kijken hoe we in de 21e eeuw met internationale vraagstukken om moeten gaan. "

-- Geert Mak, schrijver (bron: www.europaanders.nl)Prof. D.D. Breimer

"In de gesprekken die over Europa gaan valt op dat veel ouderen over Europa in termen van zorgen spreken en jongeren in termen van kansen. Ik ben het met die jongeren eens, Europa is een kans, en daarvan vormt de Europese grondwet de basis."

-- Prof. D.D. Breimer, rector magnificus van de Universiteit Leiden, lid van het comité van aanbeveling van Beter EuropaRalph Hallo

"De belangrijkste winst van de grondwet is dat alle Europese milieu- en natuurbepalingen overeind zijn gebleven of versterkt. Duurzame ontwikkeling is vastgelegd als centrale doelstelling en de integratie van milieueisen in alle beleidsterreinen is verplicht."

-- Ralph Hallo is voorzitter van het Europees Milieubureau (Brussel) en Europa-specialist bij Stichting Natuur en Milieu (bron: www.snm.nl)Lodewijk de Waal

"Uit de peilingen blijkt dat een groot deel van de Nederlanders tegen de Grondwet is. Maar leg je ze uit wat erin staat, dan gaat het aantal voorstanders met sprongen omhoog. Ik hoop dat u in ieder geval de moeite zult nemen om u in de achtergronden te verdiepen."

"De nieuwe Grondwet is een stap vooruit. De sociale markteconomie en volledige werkgelegenheid zijn opgenomen als doelstelling van de Europese Unie. Dat gaat verder dan wat in eerdere verdragen staat."

''De nieuwe Europese Grondwet is ook democratischer dan de bestaande verdragen waar ze voor in de plaats komt. Solidariteit, gelijkheid, non-discriminatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen worden straks belangrijke waarden van het nieuwe Europa. Ze zijn onderdeel van een uitvoerig handvest met grondrechten. Dat zijn weliswaar algemene beleidsdoelen, waar je als burger geen individuele rechten aan kunt ontlenen. Maar deze Grondwet leidt ertoe dat die rechten meer en meer in de praktijk worden gebracht."

-- Lodewijk de Waal, oud-voorzitter FNV (bron: www.eenbetereuropa.nl)Atzo Nicolaï

“Om te beginnen maakt de Grondwet de boel makkelijker en besluitvaardiger. Als er iets nodig is om de economie te bevorderen, is het wel dat de raden van ministeries simpeler en sneller kunnen beslissen”.

-- Atzo Nicolaï, staatssecretaris van Europese Zaken (bron: www.minbuza.nl)Mient Jan Faber
"Ik stem voor de grondwet om daarmee te kennen te geven dat ik niet alleen Nederlander ben, maar ook Europeaan wil zijn. Als mij iets opvalt in de huidige discussie over de grondwet dan is het wel het gebrek aan Europeanen. Zowel de voor- als tegenstanders hammeren op het behoud van de Nederlandse identiteit. Die is mijns inziens totaal niet in gevaar. Wat wel in gevaar komt, is dat we bezig zijn een EU op te bouwen zonder Europeanen. Daarom meld ik mij aan als Europeaan."
-- Mient Jan Faber

Frans Timmermans

"Het gaat namelijk niet over of wij bedonderd zijn met de euro of over of Turkije lid moet worden. Het gaat erom of wij de grondwet willen."

-- Frans Timmermans, Tweede Kamerlid voor de PvdA en medeopsteller van het concept van de Europese Grondwet.(bron: www.europaanders.nl)Hoofdbestuur Dierenbescherming

"Als je “Nee” zegt tegen de Grondwet, stopt dan het stierenvechten? Stopt dan de plezierjacht? Hebben we dan wel regelgeving voor huisdieren? Het antwoord is duidelijk."

-- Hoofdbestuur van de Dierenbescherming (bron: www.dierenbescherming.nl)Ben Bot

"Een economisch sterke EU is natuurlijk ook van essentieel belang voor de Nederlandse economische ontwikkeling. De Europese Grondwet, die concurrentiekracht apart in haar doelstellingen heeft opgenomen, draagt daar flink aan bij. Maar ook op bestuurlijk en politiek vlak creeërt de Grondwet een beter economisch klimaat. Zo wordt bijvoorbeeld de functie van een Europese minister voor Buitenlandse Zaken gecreëerd, die kan zorgen voor een coherent extern beleid, vooral ook aangaande economische belangen. Daarnaast wordt er een duidelijke grens aangebracht tussen wat de EU doet, en wat de lidstaten zelf doen. Europese ondernemers zullen met de Grondwet dus tegen aanzienlijk minder regelgeving aanlopen."

"Pindakaas blijft gewoon bestaan."

-- Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken (bron: www.minbuza.nl)Arie van den Brand

 “Amerika trapt nu alleen op het orgel. Ook voor de landbouw is een multipolaire wereld van belang, met ruimte voor verschillende landbouwmodellen. Daarvoor is een sterke EU nodig. Het is flauw dat tegenstanders het grondwetsartikel aanhalen waarin staat dat de productiviteit van de landbouw moet toenemen. Over welke productiviteit heb je het dan? Die houding doet geen recht aan de landbouwdiscussie in Europa. Daarbij wordt productiesteun omgebogen naar inkomenssteun, gekoppeld aan de ontwikkeling van het platteland en de vergroening van de landbouw. Een lichtgroene verandering, zeker. Maar ik ben er veel vrolijker over dan tien jaar geleden.”

-- Arie van den Brand is fruitteler, voorzitter van Biologica en voormalig lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks (bron: www.snm.nl)Rita Verdonk

"Illegale immigratie naar de EU bijvoorbeeld is veel effectiever tegen te houden met een gezamenlijk grensbewakingssysteem. Asielzoekers gaan naar het land waar ze het gemakkelijkst kunnen blijven. In één Europa komt er één gezamenlijk asielstelsel en is 'asielshoppen' niet langer voordelig."
-- Ria VerdonkDione de Graaff

"Ik denk dat Europa wel belangrijk kan zijn voor Nederland en de wereld eromheen. Daarom vind ik ook dat we ons misschien wat meer verbonden moeten voelen met de rest van Europa en dat we wat meer van elkaar moeten durven leren en dat we wat meer naar elkaar moeten kijken. We moeten misschien wat meer bedenken dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zetten."
-- Dione de Graaff, presentatrice Studio Sport (bron: wwww.europaanders.nl)Wim Kok
"Ik kan als oud-premier zeggen dat het belangrijk is om ja te gaan stemmen. De eigenlijke vraag is: gaan we met dit verdrag een bescheiden stapje vooruit ten opzichte van het het - vorige - verdrag van Nice? Het antwoord is ja. Het is goed voor de veiligheid in Europa en de bestrijding van het terrorisme en de EU kan er sociaal-economisch sterker door worden''
-- Wim Kok, oud-premier


Femke Halsema
"Geen maatschappelijke organisatie is zo goed georganiseerd als de dierenbeweging. Eén miljoen handtekeningen is niet zoveel. Als de grondwet wordt ingevoerd wordt het mogelijk om het lot van dieren te verbeteren."
-- Femke Halsema, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van Groen Links

Wouter Bos
"Met Europa moet we nu een stap verder durven gaan. En daarbij staat maar één vraag centraal: kunnen we dat allemaal beter met de nieuwe Grondwet of zonder de nieuwe Grondwet? Het antwoord dat de Partij van de Arbeid vandaag luid en duidelijk geeft is: mét de Grondwet. Kortom: Stem voor op 1 juni!"
-- Wouter Bos, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA

Arthur Docters van Leeuwen

"Ik stem om twee redenen vóór de grondwet. In de eerste plaats zorgt de
Europese grondwet voor meer democratie. Het burgerinitiatief waarbij 1
miljoen mensen een wetsvoorstel kunnen indienen is uniek. Ook biedt de
grondwet nationale  parlementen de gelegenheid om beter op te komen
voor eigen rechten. Zowel in Europa als in Nederland gaan we er zo
democratisch op vooruit.
En tenslotte is het onverstandig te vergeten dat wij enorm van de
Europese ontwikkeling hebben geprofiteerd en dat in de toekomst ook
kunnen doen. Onze export, en daar moeten wij het van hebben, is voor
80% gericht op de Europese lidstaten."

-- Arthur Docters van LeeuwenProf. ir. Wim Dik

"Nu 'nee' stemmen tegen de Europese grondwet is als nu, achteraf, een
referendum houden om terug te gaan naar de Republiek der 7 Vereenigde
Nederlanden. We moeten vooruit met Europa, niet achteruit. Het kan dus
alleen maar 'ja' zijn!"

-- Prof. ir. Wim Dik


© Stichting Beter Europa 2005