Meld u aan voor onze nieuwsbrief.


e-mail:
Aanmelden AfmeldenDrie redenen om vóór te stemmen toegelicht

 

Nederland wordt economisch sterker. Beter samenwerken in Europa zorgt voor groei, banen en sociale vooruitgang.

Op 26 beleidsterreinen beslissen de lidstaten voortaan niet meer op basis van unanimiteit (=vetorecht), maar op basis van de nieuwe 'dubbele meerderheid'-regel, die inhoudt dat een wetsvoorstel de steun moet hebben van 55% van de lidstaten die samen minimaal 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Daarmee wordt het eenvoudiger om binnen Europa tot afspraken te komen over zaken als interne marktregels en het externe handelsbeleid van de Unie. Dat is goed voor de economische positie van Europa en het versterkt onze concurrentiepositie ten aanzien van landen als China, India en de Verenigde Staten. De Europese interne markt is van grote waarde voor de Nederlandse economie. Tachtig procent van de Nederlandse export gaat naar andere EU-landen. De uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten leidt tot een grotere interne markt, meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en daardoor meer banen en meer welvaart. Verder bevat de grondwet een 'handvest van grondrechten' en is de strijd tegen sociale uitsluiting één van de doelstellingen van de Unie. Ook kan de Unie dankzij de grondwet partij worden bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Grote problemen lossen we makkelijker op. Door onze krachten te bundelen kunnen misdaad en terreur beter worden bestreden. 

De lidstaten kunnen op basis van de grondwet beter samenwerken bij het aanpakken van terrorisme, kindermishandeling, corruptie, fraude en drugssmokkel. De Europese organisaties Europol en Eurojust krijgen meer taken en de samenwerking tussen Europese politiekorpsen wordt beter. Ook maakt de grondwet het mogelijkheid om een Europees Openbaar Ministerie op te richten. Dat kan zich richten op grensoverschrijdende criminaliteit. Bij samenwerking op het gebied van strafrecht besluit Europa voortaan met meerderheid van stemmen. Eén land kan dus niet meer belangrijke maatregelen jarenlang blokkeren. Wel kan Nederland aan de noodrem trekken als belangrijke onderdelen van het Nederlandse strafrecht (bijvoorbeeld ons softdrugsbeleid) in het gedrang komen.

Nederland blijft gewoon Nederland. De grondwet maakt ook duidelijk waar Europa zich juist níet mee mag bemoeien.

Beslissingen mogen volgens de grondwet alleen op Europees niveau worden genomen als aan drie voorwaarden is voldaan: 1) Europa mag alleen handelen binnen de door de grondwet vastgestelde kaders; 2) Europa mag alleen handelen als het niet lukt om op lokaal, regionaal of nationaal niveau een oplossing voor een probleem te vinden; en 3) Europa mag niet méér doen dan nodig is om een bepaald probleem op te lossen.

Voor de grondwet zijn alle landen gelijk, en Europa moet hun nationale identiteit respecteren. Europa mag niet tornen niet aan de taakverdeling tussen nationale, regionale en lokale overheden en moet de soevereiniteit van de lidstaten respecteren, met name op het gebied van defensie en veiligheid. Nationale parlementen krijgen het recht de Europese Commissie te waarschuwen als ze vinden dat bepaalde regels niet op Europees niveau moeten worden ingesteld (subsidiariteitstoets).


© Stichting Beter Europa 2005