Meld u aan voor onze nieuwsbrief.


e-mail:
Aanmelden AfmeldenDe Grondwet


Volledige tekst
eugrondwet.pdf 1.07 MB
De gehele grondwet in het Nederlands
factsheet_.pdf 137.39 KB
Factsheet over de Europese grondwet en decentrale overheden - Europa decentraal zet op een rij wat de grondwet over decentrale overheden zegt.

Samenvatting

Wat is de Europese grondwet?

• De Europese grondwet is een nieuw verdrag dat de 25 lidstaten hebben gesloten. Het doel ervan is om ook in de toekomst goed te kunnen samenwerken in Europa.

Waarom een Europese grondwet?

• Onderwerpen als criminaliteit, asiel en illegale immigratie vragen om nauwe samenwerking in Europa. Bovendien moeten burgers meer invloed in Europa krijgen. Uw rechten als burger verdienen een belangrijke plaats. Tenslotte zijn de oude verdragen niet gemaakt voor samenwerking van 25 of meer lidstaten. Om Europa ook met 25 landen bestuurbaar te houden, is de Europese grondwet nodig.

Verandert er veel door de Europese grondwet?

Nee. De grondwet is een samenbundeling en versimpeling van alle bestaande EU-verdragen. De dingen díe veranderen, zijn belangrijk. Maar de meeste afspraken zijn hetzelfde gebleven.

• De Europese grondwet vervangt de Nederlandse niet. De Nederlandse identiteit komt niet in gevaar.
We houden bijvoorbeeld onze vlag, volkslied, taal, feestdagen, ons leger, koningshuis en ons voetbalelftal.

• Europees als het moet, Nederlands als het kan.
Europese problemen worden Europees opgelost, maar nationale vraagstukken worden nationaal aangepakt. Dat is één van de belangrijkste Europese afspraken. Die is ook vastgelegd in de Europese grondwet. Nederland blijft zélf beslissen over onze gezondheidszorg, belastingsstelsel, sociale voorzieningen, zorgstelsel en onderwijssysteem. Zaken als het homohuwelijk, abortus, euthanasie en softdrugsbeleid veranderen ook niet door de Europese grondwet.

• Nederland houdt het laatste woord over de bijdrage aan de EU.
Nederland draagt relatief te veel bij aan de Europese begroting. Daarom heeft Nederland in de grondwet bedongen dat het vetorecht houdt over de meerjarenbegroting. Met andere woorden: de meerjarenbegroting wordt alléén goedgekeurd als Nederland ermee akkoord gaat.

Wat verandert er door de Europese grondwet?

De Europese grondwet maakt de Europese Unie democratischer…
• De gekozen Europese volksvertegenwoordigers krijgen meer invloed. Uw stem klinkt dus harder in Europa. Het Europees Parlement mag volledig meebeslissen over meer dan dertig nieuwe belangrijke onderwerpen.

• Ook het nationaal parlement krijgt meer invloed in Europa. Vindt een parlement dat een Europees wetsvoorstel eigenlijk gaat over een nationale kwestie, dan kan het een ‘gele kaart’ opsteken. Als negen parlementen dit doen, wordt het voorstel teruggestuurd.

…eenvoudiger…
• De Europese grondwet bundelt alle verdragen die sinds 1957 tot stand zijn gekomen in één enkel verdrag.
• Voor het eerst wordt duidelijk vastgelegd welke bevoegdheden de Europese Unie heeft. In de grondwet staat duidelijker op welke terreinen de Europese Unie mag optreden, en op welke niet.

…effectiever …
• Om straks goed te kunnen werken met 25 of meer lidstaten, worden de zaken anders georganiseerd. De Europese Commissie wordt kleiner: roulerend en op basis van gelijkwaardigheid levert elke lidstaat tien van de vijftien jaar een Commissaris.
• Op het gebied van terrorisme, internationale criminaliteit, asielbeleid en buitenlands beleid krijgt Europa nieuwe bevoegdheden, waardoor landen effectiever kunnen samenwerken.
• Over veel onderwerpen wordt voortaan besloten met meerderheid van stemmen: de meeste stemmen gelden. Zo kan de Europese Unie sneller beslissen en dus krachtiger optreden.

…transparanter…
• Meer vergaderingen van de Raad van Ministers zijn openbaar.
• Documenten van Europese instellingen worden makkelijker toegankelijk.
• Als burger kunt u een klacht over de Europese Unie naar de Europese Ombudsman sturen.

…en brengt de Europese Unie dichterbij de burger
• Voor het eerst zijn de grondrechten opgenomen in het verdrag. De Europese instellingen en de lidstaten moeten zich hieraan houden.
• Als burger krijgt u gemakkelijker toegang tot de Europese rechter.
• Nieuw is het zogenaamde burgerinitiatief. Als een miljoen Europese burgers samen ergens achter staan, kunnen ze de Europese Commissie om een wetsvoorstel vragen.

Intensievere samenwerking tegen terrorisme en internationale criminaliteit …
• Om terrorisme en internationale criminaliteit effectief te bestrijden, veranderen de regels voor justitie.
• De samenwerking tussen politiecorpsen wordt beter en de internationale organisaties Europol en Eurojust krijgen meer taken.
• De Europese grondwet maakt het mogelijk om een Europees Openbaar Ministerie op te richten.

… asiel- en migratiebeleid
• De Europese grondwet maakt asiel- en migratiestromen beter te beheersen. Zo legt de grondwet de basis voor een Europees asielsysteem.
• Ook staat er een aanzet in tot gezamenlijk beheer van de Europese buitengrenzen.

…en meer eenheid in buitenlands beleid van de Europese Unie
• Er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken, ondersteund door een Europese diplomatieke dienst. Hierdoor kan de Europese Unie effectiever optreden in de wereld.

Samenwerking op sociaal beleid
• De Europese Unie streeft naar volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Daarom bevat de grondwet een zogenaamde sociale clausule. Daarin staat dat bij elk onderwerp de sociale kant in de gaten moet worden gehouden. De rol van sociale partners in onderhandelingen wordt expliciet erkend.

Milieu en dierenwelzijn
• Volgens de Europese grondwet moet bij ontwikkeling van beleid rekening worden gehouden met het milieu en het welzijn van dieren.

Uittredingsclausule
• Nieuw is dat lidstaten het lidmaatschap van de EU kunnen opzeggen.

(Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Klik hier om deze tekst te downloaden >>>


© Stichting Beter Europa 2005